Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CHO NGƯỜI BỊ TÒA ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

  1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.
  1. PHẠM VI
Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ
 
STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1.  
Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
 


.
 
  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.
  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Việc đăng ký khai tử chỉ thực hiện khi Quyết định tuyên bố một người đã chết của Tòa có hiệu lực pháp luật.
- Trường hợp yêu cầu Tòa tuyên bố một người đã chết:
+ Sau 03 năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa có hiệu lực mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
+ Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
+ Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 01 năm kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt mà không có tin tức xác thực là còn sống (trừ trường hợp pháp luật quy định khác).
+ Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.
- Người yêu cầu Tòa án tuyên một người là đã chết phải trực tiếp thực hiện việc đăng ký khai tử.
5.2 Thành phần hồ sơ
  Giấy tờ phải nộp:
- CMND của người được đăng ký khai tử (Nếu có)
- Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Bản sao có chứng thực hoặc bản trích lục)
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Thực hiện ngay trong ngày làm việc sau khi đã nhận đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giải quyết ngay  
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Giấy chứng tử.
Đồng thời ghi chép vào Sổ hộ tịch.
Công chức Tư pháp – hộ tịch Giấy chứng tử
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND Giấy chứng tử
 
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và chứng thực;
 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;
 - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP
  Lưu ý:
- Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, màu đen.
- Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 08a/2010/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.
Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết, giờ, ngày, tháng, năm chết, địa điểm chết và nguyên nhân chết
  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
Không.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
  1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây