Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Quyết định giải quyết khiếu nại ông TrầnVăn Xinh, trú tại thôn Phan Xá, xã Cam Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                 Số: 3395/QĐ- UBND                                            Cam Lộ, ngày24 tháng 12 năm 2012
 
 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Xinh,
 trú tại thôn Phan xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CAM LỘ
 
          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
          Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;
          Căn cứ Nghị định số: 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
          Căn cứ Luât đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
          Xét đơn khiếu nại đề ngày 14/9/2012 của ông Trần Văn Xinh, trú tại thôn Phan Xá, xã Cam Thành;
          Nội dung khiếu nại:
Việc UBND xã Cam Thành, UBND huyện Cam Lộ quy hoạch phân lô đất ở để bán đấu giá tại thửa đất do gia đình ông Xinh khai hoang từ năm 1987 và hiện đang sử dụng để trồng rừng sản xuất mà ông không hay biết gì, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông.
- Gia đình ông đã 03 lần ( lần 1: năm 2004; lần 02: năm 2007; lần 3: năm 2011) làm hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất màu đối với thửa đất nói trên nhưng không được UBND xã Cam Thành xem xét, giải quyết.
Xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh ngày 20 tháng 11năm 2012 của Thanh tra huyện về việc xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Xinh, trú tại thôn Phan Xá, xã Cam Thành;         
          IKết quả xác minh nội dung khiếu nại:
          1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Xinh
           Thửa đất ông Trần Văn Xinh khiếu nại hiện tọa lạc tại thôn Phường Cội, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ ( mặt tiền tỉnh lộ 11)- thuộc thửa số 1/3 tờ bản đồ số 21, bản đồ Địa chính xã Cam Thành.
           Qua quá trình làm việc với người khiếu nại, UBND xã Cam Thành và Ban thôn Phan Xá, xã Cam Thành, xác định về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Trần Văn Xinh như sau:
           - Năm 1987 gia đình ông Xinh khai hoang một thửa đất ( diện tích khoảng 1.400m2 ) để trồng cây Sắn.
          - Theo trình bày của ông Xinh: vào tháng 6 năm 1987, gia đình ông làm đơn xin chuyển toàn bộ diện tích đất nói trên sang đất ở và đã được HTX Nam Tuyền, UBND xã Cam Tuyền ( cũ) giao đất. Nhưng hiện nay, ông Xinh không có các giấy tờ gốc chứng minh việc giao đất nói trên.
          - Từ năm 1987 đến năm 2010 gia đình ông sử dụng thửa đất để trồng Sắn, sau đó ông chuyển qua trồng cây Tràm cho đến nay.
          * Kết quả kiểm tra tại thực địa:  
- Tổng diện tích: 1.220m2
+ Cạnh phía Đông giáp tỉnh lộ 11:  32m.
+ Cạnh phía Tây giáp đất UBND xã quản lý: 32m( 20m + 12m),
+ Cạnh phía Bắc giáp đất ông Phan Văn Hùng: 40m.
+ Cạnh phía Nam giáp đất bà Trần Thị Đá: 35m.
 - Hiện trạng sử đất:  trồng Tràm (khoảng 3 năm tuổi).
* Kết quả kiểm tra các hồ sơ đất đai:
 Theo Sổ Mục kê lập năm 1997: thửa đất đang khiếu nại thuộc thửa số 1/3, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Cam Thành; chủ sử dụng: ông Trần Văn Xinh; loại đất: đất màu.
 Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002 - 2010 của UBND xã Cam Thành đã được UBND huyện phê duyệt thì thửa đất nói trên được quy hoạch vào mục đích đất ở từ năm 2002.
          2. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất của ông Trần Văn Xinh
           Trong đơn khiếu nại đề ngày 14/9/2012, ông Xinh trình bày: ông đã 03 lần làm hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất màu đối với thửa đất nói trên nhưng không được UBND xã Cam Thành xem xét, giải quyết ( lần 1: năm 2004; lần 2: năm 2007; lần 3: năm 2011). Việc tiếp nhận hồ sơ không có giấy biên nhận; qua kiểm tra tại UBND xã Cam Thành không có hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất của ông Xinh.
           Theo giải trình của ông Mai Thế Phương - cán bộ địa chính xã Cam Thành (giữ chức vụ địa chính từ năm 2010): vào tháng 3 năm 2012, ông Phương có tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất ở  đối với thửa đất nói trên của ông Trần Văn Xinh. Sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, xét thấy trường hợp của ông không đủ điều kiện để cấp giấy CNQSD đất ở nên đã trực tiếp trả lời cho ông Xinh và trả lại hồ sơ.
          3. Quy trình quy hoạch phân lô đất ở để đấu giá tại thửa đất số 1/3, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Cam Thành
          Ngày 29/5/2012, UBND xã Cam Thành lập Tờ trình số: 21/TTr- UBND về việc quy hoạch phân lô đất ở và bán đấu giá tại xã Cam Thành và được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số: 1398/QĐ-UBND ngày 13/6/2012. Theo đó, thửa đất số 1/3, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Cam Thành được quy hoạch thành 03 lô, trong đó: 02 lô để bán đấu giá, 01 lô để giao.
          Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND xã Cam Thành đã tiến hành niêm yết công khai theo quy định ( Thông báo số: 71/TB-UBND ngày 15/6/2012 về việc niêm yết công khai quy hoạch đất ở và đất đấu giá; Biên bản kết thúc công khai ngày 30/6/2012). Trong 15 ngày niêm yết công khai, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
II. Nhận xét, kết luận
           - Việc ông Xinh trình bày đã 03 lần làm hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất màu đối với thửa đất 1/3, tờ bản đồ số 21- bản đồ địa chính xã Cam Thành nhưng không được UBND xã Cam Thành giải quyết và trả lời rỏ lý do; quá trình tiếp nhận hồ sơ của ông không có giấy biên nhận, không có hồ sơ lưu tại xã nên không có cơ sở để xem xét.
          - Vào tháng 3 năm 2012, ông Xinh nộp hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất ở đối với thửa đất nói trên, nhưng cán bộ địa chính xã không thụ lý và trực tiếp trả lại hồ sơ cho ông là đúng pháp luật. Căn cứ theo khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1, Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì ông Xinh không đủ điều kiện để được công nhận QSD đất ở đối với thửa đất số 1/3, tờ bản đồ số 21- bản đồ địa chính xã Cam Thành. Mặt khác, hộ ông Trần Văn Xinh đã được nhà nước giao đất và cấp giấy CNQSD đất ( Quyết định số: 364/QĐ-UBND ngày 31/12/1997 của UBND huyện Cam Lộ), sử dụng ổn định từ năm 1997, cụ thể như sau:
          + 300 m2 đất ở; 1.118m2 đất vườn tại thửa số 56, tờ bản đồ số 21- bản đồ địa chính xã Cam Thành ( thuộc thôn Phan Xá, xã Cam Thành).
          + 3.072 m2 đất lúa và 2.276 m2 đất màu
          - Hiện nay, thửa đất 1/3, tờ bản đồ số 21- bản đồ địa chính xã Cam Thành đã được quy hoạch phân lô để bán đấu giá, nhưng chưa tiến hành thu hồi đất. Căn cứ theo khoản 1 Điều 14, Nghị số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; điểm c, khoản 1, Điều 44, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 thì ông Xinh được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi thửa đất nói trên.
          - Quá trình quy hoạch phân lô đất ở bán đấu giá được UBND xã Cam Thành thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định nên việc ông Xinh cho rằng không hay biết gì về việc quy hoạch là không có cơ sở.
          Từ những căn cứ trên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 14/9/2012 của ông Trần Văn Xinh, trú tại thôn Phan Xá, xã Cam Thành.
          Giao UBND xã Cam Thành phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Văn Xinh khi thu hồi đất.
          Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Trần Văn Xinh không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND huyện, Chánh thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,  Giám đốc Trung Tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã CamThành, ông Trần Văn Xinh và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HSKN.                                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                                                               Nguyễn Công Phán
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây