Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Công văn số: 221/UBND-TTr ngày 10/10/2012 của UBND huyện Cam Lộ về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Đoàn Thắng

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                         Số: 221/UBND - TTr                      Cam Lộ, ngày 10 tháng 10 năm 2012
                                       V/v trả lời đơn kiến nghị
                                        của ông Đoàn Thắng
 
 
                                                                  Kính gửi:  Ông Đoàn Thắng
                              Trú tại khu phố 2, thị trấn Cam Lộ
 
 
          Ngày 21/8/2012, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị đề ngày 15/8/2012 của ông Đoàn Thắng, trú tại khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; trong đơn ông Thắng cho rằng: năm 2012, cán bộ Văn phòng ĐKQSD đất về đo đạc, cắm mốc ranh giới cho hộ ông Lý ( hộ liền kề) đã xâm hại sang đất của ông 4m - cạnh phía Bắc của thửa đất.
          Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ Kết luận số: 30/KL-TTr ngày 02/10/2012 của Thanh tra huyện về việc thẩm tra, xác minh đơn kiến nghị của ông Đoàn Thắng; căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, UBND huyện trả lời như sau:
          1. Kết quả thẩm tra, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất:
          1.1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất
- Năm 1991, ông Đoàn Chút - bà Trần Thị Nậy được UBND xã Cam Thành ( củ) cấp đất làm nhà ở tại khu vực gia đình ông Đoàn Thắng đang sử dụng hiện nay ( khu phố 2, thị trấn Cam Lộ). Theo bản đồ Địa chính thị trấn Cam Lộ đo đạc năm 1997 thì khu vực đất này thuộc thửa đất số: 137, tờ bản đồ số 15 - với tổng diện tích 2.835m2.
- Năm 2003, ông Đoàn Chút - bà Trần Thị Nậy được UBND huyện Cam Lộ cấp giấy CNQSD đất số V 759954 sử dụng đất tại thửa số 137, 137/1 tờ số 15 bản đồ địa chính thị trấn Cam Lộ với tổng diện tích: 3.150m2
- Năm 2004, ông Đoàn Chút đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Trọng Lỵ 409m2; chuyển nhượng cho bà Lê Thị Sửu 352m2 ( Năm 2011, bà Lê Thị Sửu chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Minh Lý 352m2); UBND huyện thu hồi 833m2 để xây dựng đường Nội thị.
- Năm 2010, ông Đoàn Thắng được ông Đoàn Chút và bà Trần Thị Nậy tặng cho 1.556m2 đất.
- Năm 2011, ông Đoàn Thắng xin chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND huyện cấp lại giấy CNQSD đất số: BĐ 062533.
- Năm 2012, ông Đoàn Thắng chuyển nhượng cho ông Lê Anh Chương 308m2 đất. Ngày 24/5/2012, ông Đoàn Thắng được UBND huyện cấp lại giấy chứng nhận QSD đất số BK 332864, sử dụng tại thửa số: 137; 137/1 tờ số 15, Bản đồ địa chính thị trấn Cam Lộ với tổng diện tích 1.248m2 ( 300m2 đất ở; 948m2 đất trồng cây hàng năm khác).
1.2 Hiện trạng sử dụng đất:
- Hiện nay, ông Đoàn Thắng và ông Nguyễn Minh Lý đã xây dựng nhà ở và các công trình kiên cố; các hộ khác đang sử dụng trồng cây Tràm và một số cây hàng năm khác.
- Các mặt phía Tây, phía Bắc và một phần phía Đông không có ranh giới, bờ thửa rỏ ràng ( phía Đông có một đoạn tường rào xây kiên cố),  phía Nam giáp đường nội thị.
- Các biến động về thửa đất: ngoài phần diện tích đất gia đình ông Thắng đã chuyển nhượng, diện tích đất đã được UBND huyện thu hồi thì thửa đất không có biến động gì khác so với hiện trạng năm 2003.
- Tổng chiều dài kích thước cạnh phía Bắc thửa đất: 60,6m, phía Nam: 60,6m
2. Nhận xét, kết luận:
          2.1. Nhận xét:
- Tổng diện tích thửa đất: 137, 137/1 theo giấy CNQSD đất số V 759954 - ngày 11/3/2003 cấp cho ông Đoàn Chút và bà Trần Thị Nậy là 3.150m2.
- Tổng diện tích của thửa đất hiện nay: 3.150m2 , trong đó đã chuyển nhượng: 1.069m2; ông Đoàn Thắng nhận thừa kế 1.248m2; UBND huyện thu hồi 833m2.
-  Kích thước cạnh phía bắc thửa đất:
+ Theo giấy CNQSD đất số V 759954: 59,07m.
+ Sau khi gia đình ông Thắng chuyển nhượng cho 03 hộ, thì chiều dài kích thước cạnh phía Bắc còn lại là 25,07m ( 59,07m-34m)
+ Theo giấy CNQSD đất số BK 332864, ngày 24/5/2012 cấp cho ông Đoàn Thắng: 23,4m thiếu 1,67m.
- Nguyên nhân dẫn đến việc kích thước cạnh phía Bắc thửa đất được cấp giấy CNQSD đất năm 2012 thiếu 1,67m so với năm 2003: việc đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới các hộ nhận chuyển nhượng không chính xác; cán bộ đo đạc chỉnh sửa kích thước cạnh phía bắc của thửa đất. Quá trình cấp lại giấy CNQSD đất cho ông Đoàn Thắng thiếu sự kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của thửa đất.
2.2. Kết luận:
Từ những căn cứ trên, UBND huyện kết luận như sau:
- Việc ông Đoàn Thắng cho rằng cán bộ Văn phòng ĐKQSD đất cắm mốc xâm hại sang đất của ông 4m là không có cơ sở.
- Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu với các hồ sơ về đất đai thì giấy CNQSD đất số BK 332864, ngày 24/5/2012 cấp cho ông Đoàn Thắng thiếu 1,67m.
- Giao UBND thị trấn Cam Lộ chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xác định mốc giới tại thực địa ( thửa đất số 137, tờ bản đồ số 15 bản đồ địa chính Cam Lộ)   như sau:
+ Cạnh phía Đông thửa đất ổn định: Từ cọc GPMB kéo thẳng theo tường rào hướng đến gốc hàng tre dài 46,5m.
+ Cạnh phía Bắc: Kéo từ cạnh phía Đông thẳng theo hướng gốc cây Bạch đàn lớn dài 25,07m ( 23,4m + 1,67m ) là phần đất của ông  Thắng; kéo dài cạnh 12m là đất ông Lỵ ( nhận chuyển nhượng); kéo tiếp 12m là đất ông Lý ( nhận chuyển nhượng) và 10m còn lại là đất ông Chương ( nhận chuyển nhượng).
+ Cạnh phía Nam ( Mặt tiền đường Nội thị): Kéo từ cạnh phía Đông hướng theo cọc GPMB dài 22m là phần đất của ông Thắng; kéo dài 12m là đất ông Lỵ;  kéo tiếp 12m là đất ông Lý; kéo tiếp 14,6m là đất của ông Chương.
-  VP ĐKQSD đất lập thủ tục  thu hồi giấy CNQSD đất số BK 332864 và cấp lại giấy CNQSD đất cho ông Đoàn Thắng theo đúng hiện trạng mốc giới đã cắm ngoài thực địa.
- Đề nghị ông Đoàn Thắng liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất để được hướng dẫn các thủ tục về cấp lại giấy CNQSD đất./.
Nơi nhận:                                                                                                             TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( B/c);                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- VP ĐKQSD đất;                                                                                                        ( Đã ký)
- UBND thị trấn Cam Lộ;
- Lưu VT; HSKN.
                                                                                                                             Ngô Quang Chiến
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây