Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Công văn số: 127/UBND-TTr, ngày 28/5/2012 về việc xử lý nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Minh Điểu

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN CAM LỘ                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                         Số: 127 /UBND - TTr                                                       Cam Lộ, ngày 28  tháng  5 năm 2012
                     V/v xử lý nội dung kiến nghị
                     của  ông Nguyễn Minh Điểu
 
 
 
                                                                                   Kính gửi:     Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
 
          Tại buổi tiếp công dân ngày 21/5/2012  của lãnh đạo UBND huyện, ông Nguyễn Minh Điểu, trú tại khu phố 3, TT. Cam Lộ kiến nghị nội dung như sau:  ông đã làm hồ sơ xin cấp giấy CN QSD đất và được UBND huyện ký cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được giao giấy mà không rỏ lý do.
          Sau khi xem xét nội dung trình bày của công dân và ý kiến của Chánh Thanh tra huyện, UBND huyện chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Minh Điểu đến phòng Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân rỏ; báo cáo kết quả lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 30/5/2012./.
Nơi nhận:                                                                                                                   TM. UBND HUYỆN                              
- Như trên;                                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( B/c);                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Ông Nguyễn Minh Điểu;                                                                                                   ( Đã ký)    
- Lưu VT, TTr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Đào Mạnh Hùng
 
 
                                                                                                                                                                                        
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây