Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Thứ ba - 01/05/2018 23:09
BỘ TƯ PHÁP
 
 
  

Số: 525/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện công tác                         hòa giải ở cơ sở năm 2018
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-525-BTP-PBGDPL-2018-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-hoa-giai-o-co-so-377411.aspx
                                     
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương            
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2728/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số việc trọng tâm sau đây trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: 
1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương
1.1. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về hoạt động hòa giải ở cơ sở tại địa phương; khuyến khích, động viên thành viên, hội viên tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.
1.2. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của hòa giải viên; tiếp tục đầu tư, khai thác, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên trên cơ sở Bộ tài liệu nguồn do Bộ Tư pháp ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; khuyến khích việc biên dịch ra tiếng các dân tộc tại địa phương và tăng cường thông tin tuyên truyền qua mạng lưới thông tin cơ sở; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải.
2. Trên cơ sở kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, đề nghị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động hòa tại cơ sở giữa các địa phương.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng thông qua hòa giải ở cơ sở.
4. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và hòa giải viên trong việc theo dõi việc thực hiện kết quả hòa giải thành; hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời và tổng hợp kết quả gửi về Bộ Tư pháp.
5. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
5.1. Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP), đối với các tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động bố trí và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ cho tổ hòa giải, hòa giải viên; tăng cường các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bảo đảm nguồn lực chi công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật hòa giải ở cơ sở, Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.
5.2. Đối với các tỉnh chưa ban hành hoặc không ban hành văn bản quy định về nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương, đề nghị bố trí và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ tổ hòa giải và hòa giải viên theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Điều 11 Thông tư số 71/2017/TT-BTC.
5.3. Đối với việc chi thù lao vụ việc cho hòa giải viên, đề nghị tuân thủ quy định về thủ tục thanh quyết toán việc thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, không quy định thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ nào khác.
6. Tham gia xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
7. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở
7.1. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa phương; qua đó kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;
7.2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp, đúng thẩm quyền chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp;
7.3. Kịp thời khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; biểu dương, động viên, khích lệ hòa giải viên và tổ hòa giải có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.
8. Đối với các hoạt động của Bộ Tư pháp tổ chức tại địa phương, đề nghị chỉ đạo sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ thực hiện.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 024.62739470) để phối hợp tháo gỡ./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để phối hợp);
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (để phối hợp);
    - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Phan Chí Hiếu
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây