Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Cam Lộ

Thứ năm - 07/09/2017 14:18

ỦY BAN NHÂN DÂN
   HUYỆN CAM LỘ
------
 
   
 Số: 07/2017/QĐ-UBND
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   -------------------                 
                C am Lộ, ngày 23 tháng 8 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cam Lô
 
   
 
                            
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ
 
           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
           Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
          Căn cứ Hướng dẫn số 2819/DH-SLĐTBXH-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;
          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH
        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
        Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 940/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND huyện về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
        Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 3;                                                                                        CHỦ TỊCH
- Sở LĐTBXH;                                                                                         Đã ký
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND-UBND huyện;
- CT. PCT UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                                                 
                                                                                                     Ngô Quang Chiến
 


ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAM LỘ
 

 

  
                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
       
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số:07/2017/QĐ-UBND ngày 23tháng 8 năm 2017 của UBND huyện)
 
 
   
  
CHƯƠNG 1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
           Điều 1. Vị trí, chức năng
         1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
        2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
      1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
      2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
      3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
     4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
    5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
    6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
    7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.
    8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
     9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.
    10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
    11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
    12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
    13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Chương II.    TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
          Điều 3.  Tổ chức, biên chế
      1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
          a. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
         b. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
         c.  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
       2.   Biên chế công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.
       3.  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 4. Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
                                                                                     
                                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                                            Đã ký
                                                                                                    
 
 
                                                                                                   Ngô Quang Chiến
 
 
 Nghị định số 14/2017/NĐ-CP: Quy định hức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
 Hướng dẫn số 2819/DH-SLĐTBXH-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây