Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành ở Đảng bộ Cam Lộ

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Cam Lộ đã xác định và chọn chủ đề năm 2017 là “Năm hành động, nói đi đôi với làm”. Cùng với việc chỉ đạo giải quyết các nội dung công việc theo chương trình công tác trọng tâm đã được xác định, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Cam Lộ xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để triển khai thực hiện; đồng thời sắp xếp và dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, tạo đồng thuận huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Một góc thị trấn Cam Lộ hôm nay

Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề khó khăn, thách thức từ thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ tập trung đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần công văn số 26-CV/HU ngày 25/1/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao ý thức công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 15-KH/HU ngày 1/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2016, định hướng đến năm 2020”. Chỉ đạo UBND huyện ban hành kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Cam Lộ năm 2017, định hướng năm 2020 và kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); hoàn thiện và đưa vào sử dụng website “Sản phẩm đặc trưng huyện Cam Lộ”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý công việc, quy trình “một cửa điện tử” liên thông, thông suốt từ huyện đến xã, thị trấn; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đảm bảo 3 giảm: hồ sơ, thủ tục, các bước trong quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện thủ tục và đi lại của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp... Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên rõ rệt, chỉ số dân chấm điểm M-Score huyện Cam Lộ đạt 8.5 điểm, đứng thứ 2/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

            Nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cam Lộ chỉ đạo nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng Thông tin điện tử huyện, 100% TCCS đảng, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và cán bộ, công chức toàn huyện được tạo hộp thư công vụ, tập huấn về ứng dụng CNTT để khai thác, gửi, nhận văn bản. Từ ngày 1/7/2017, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của Huyện uỷ, UBND huyện được thực hiện thông qua hệ thống Cổng Thông tin điện tử huyện nhằm đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu của địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, giám sát của HĐND, quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được phát huy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

            Công tác dân vận của các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo phổ biến quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; từng bước đổi mới việc tuyên truyền vận động theo hướng vừa chăm lo lợi ích chính đáng cho nhân dân thông qua hỗ trợ cơ chế, chính sách, hướng dẫn ứng dụng KHKT... đồng thời động viên khích lệ tinh thần, ý thức của người dân phát huy nội lực, mạnh dạn đầu tư công sức, vốn đầu tư thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết, qua đó đã thu được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có các buổi làm việc chuyên đề và kế hoạch cụ thể định hướng nhiệm vụ cho Uỷ ban Mặt trận, các đoàn thể thực hiện các phần việc trọng tâm theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; chỉ đạo ban tham mưu của cấp ủy phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 109 Tổ Dân vận thôn, bản, khu phố, để có kế hoạch, giải pháp chỉ đạo định hướng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Dân vận nói riêng và công tác dân vận nói chung. Việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và xử lý, giải quyết những bức xúc nảy sinh từ thực tiễn cơ bản được thực hiện kịp thời. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tiếp tục được phát động thực hiện và nhân rộng. Trong năm 2017 đã có 261 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện, trong đó có 88 mô hình tiêu biểu được lan tỏa, nhân rộng trên khắp các địa bàn dân cư. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chấn chỉnh.

            Có thể khẳng định, việc đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ huyện Cam Lộ đã tạo chuyển biến tích cực thay đổi tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Cam Lộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tác giả bài viết: Thanh Hải (Báo QT)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây