LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ - TT.HĐND - UBND XÃ Từ ngày: 27/8 đến ngày 31/8/2018

 BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM CHI CHÚ
Thứ 2
Sáng - Trực báo Toàn thể cơ quan HT . UB xã  
Chiều - Tổ giám sát theo chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của BTC Trung ương làm việc với chi bộ thôn Phú Hậu   HT . UB xã  
- Đ/c Công làm việc với chỉ huy trưởng và trung đội trưởng dân quân cơ động các xã - Đ/c Hiền; TĐT HT . huyện đội  
Thứ 3
Sáng - Họp Thường vụ Đảng ủy mời đ/c Quý tham gia P. Đảng ủy  
Chiều - Đ/c Quý làm việc với thôn Phổ Lại Phường về KDC KM - Đ/c Hoàn Nhà ông Hiền  
- Toàn thể cán bộ xã vệ sinh cơ quan      
Thứ 4
Sáng - Tổ giám sát HĐND theo Quyết định làm việc với HTX - GMR HTX Cam An  
  - Phòng Tài nguyên – MT làm việc với UBND xã về đơn ông Kim - Đ/ Nam; đ/c Điểm P. Chủ tịch  
Chiều - Dự trực báo HĐND các xã, thị trấn - đ/c Kỳ P.202  
- Nghiệm thu BTH GTNĐ Trúc Kinh + kênh mương Bàu cô - GMR Thực địa  
  Trực báo thôn đội trưởng   HTUB xã  

Thứ 5
Sáng Các đồng chí lãnh đạo xã dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Cam Lộ (NK 2015-2020) (Cả ngày) - GMR HT.UB  
Chiều  Tổ công tác KDC KM làm việc với thôn An Xuân   HT – An Xuân  
Thứ 6
Sáng 6h30 Viếng NTLS xã      
7h30: Dự Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy GM R HT.HU  
8h Làm việc với ông Cử thôn Phổ Lại về nợ thuế      
Chiều 2 đoàn tiếp tục họp dân Thôn Trúc Khê và Mỹ  Hòa về sáp nhập thôn   2 thôn  
Thứ 7
  Chỉnh trang NTM (cả ngày) Toàn thể các thôn – LL đoàn viên TN Các thôn toàn xã  

THÔNG BÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ CAM AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     / TB-UBND                         Cam An, ngày  13  tháng  8  năm 2018
 
THÔNG BÁO
     V/v  thực hiện đề án sáp nhập thôn
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/W ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định số: 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Tỉnh Quảng Trị Ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Để thực hiện có hiệu, đảm bảo tiến độ thời gian và trình tự trong việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã. 
UBND xã Cam An thông báo một số thôn trên địa bàn chưa đạt tiêu chí thuộc diện phải sáp nhập gồm: thôn Mỹ Hòa, Xuân khê, Phú Hậu, An Xuân, Cẩm Thạch, Phi Thừa, Phổ Lại Phường, Trúc Khê.
Vậy, UBND xã Cam An tiến hành triển khai họp toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, nhân dân được biết chủ trương của Đảng, nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
- Thời gian: ………………………………………………
- Địa điểm: Hội trường thôn…………………………….
Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí trưởng, phó thôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở thôn thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân trong thôn được biết để tham gia dự họp đông đủ./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 ( Đã ký)
 
    Trần Văn Nam
 
Thủ tục hành chính xã Cam An
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây