Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng nhưng chưa được chính sách của Đảng và nhà nước-cán bộ viên chức, dân chính đảng thanh niên xung phong

9:47, Thứ Tư, 21-9-2022

1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Cá nhân lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân nộp tại UBND xã.
- Bước 2. Trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị. UBND xã làm Công văn đề nghị gửi UBND huyện.
- Bước 3. UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Bước 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết định trợ cấp một lần.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 123- Đường 9B- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân (1A, 2A, 3A) hoặc của thân nhân (1B, 2B, 3B).
Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người ủy quyền cư trú (mẫu 04).
- Bản sao một trong các loại giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc tại quy định tại tiết 1.1, Khoản 1, Phần II, Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp;
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường;
- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường);
- Công văn đề nghị của cấp huyện, thị xã, thành phố (mẫu 8A) kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Lao động-TB&XH;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp một lần
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Bản khai cá nhân (Mẫu số 1A, 2A, 3A).
- Bản khai thân nhân (Mẫu số 1B, 2B, 3B).
- Giấy ủy quyền (Mẫu số 04).
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp... (mẫu 05).
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 06).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sữa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sữa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                               Ngày….. tháng….. năm 200….
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Xét đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,
Tại ………………………..…… xã (phường) …………………….………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ……...........
Chúng tôi gồm:
1. BCH Hội Cựu chiến binh xã (phường) ………………………………………
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt.................................................
2. Đại biểu Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhất trí xác nhận:
Ông (bà) ……………………………………… còn (hay mất)…….…………..
Sinh năm ……………………… từ trần ngày…… tháng…… năm ….……....
Quê quán: ……………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ….
Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý.
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành………. bản và các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:
 

ĐẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH
(Cùng ký, ghi rõ họ tên)
TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
(Ký tên, đóng dấu)
   

 
Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Ngày….. tháng….. năm 200….
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) ………………… xã (phường) ………………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………….......
Chúng tôi gồm:
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):……………………………………………
2. Đại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...……………………
3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh: ………………………………...…………
4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi: …………………….…………...…………
5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...………
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhất trí xác nhận:
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .………….
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm …………………....
Quê quán: ………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………...
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ....
Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây.
 

Trưởng thôn
(bản, ấp,
tổ dân phố)

(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi ủy
(Chi bộ)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi Hội
CCB
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi Hội người cao tuổi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Cán bộ lão thành cách mạng
(Ký, ghi rõ họ tên)
         

 

            
 
  
Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Ngày….. tháng….. năm 200…..
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………………….
              huyện………………. tỉnh (thành phố) ………………….……..
 
Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Là………………………….. của Ông (Bà) ……………………………………..
thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là …………………………………………………………………….…..
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ……………………………………………………..
Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.
 
 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
 

1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Năm sinh ……………….. từ trần……………………………………………….
Quê quán:……………………………………………………………………….
Vào Đảng:…………………………………. Chính thức:………………………
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………….
Được vào đơn vị………………………………………………………………...
Do cấp nào quản lý (ghi rõ) …………………………………………………...
Về gia đình từ ngày….. tháng… năm…………………………………………...
Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………………………………..
………………………………………………………………………………..…
Nghề nghiệp sau khi về gia đình:…………………..… hiện nay:………………
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………...
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? …………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……….. …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT

 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Số tháng Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị
(c, d, e, f)
Cấp quản lý Địa bàn hoạt động
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng
             

 

 
Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)
   

Mẫu 2B     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

 
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
 (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Sinh năm……………….. Quê quán:……………………………………………
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:……………………………………….
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………………….
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):…………………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:…………………………………...
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………...
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K……………………………
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………….
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………. Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……….
Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt động
         
         
         
         
         
         
         
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

 
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
 

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là………………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
Đã từ trần ngày……. tháng…. năm…. tại………………………………………
Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
 
 
BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH
 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc,
Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt động
         
         
         
         
         
         
         
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

 
Những người biết được quá trình tham gia công tác:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ