Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

9:45, Thứ Tư, 21-9-2022


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động-TB&XH lập danh sách, kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-TB&XH;
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2).
Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3);
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;
- Danh sách đề nghị của Phòng lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2);
- Đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3);
- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
1            
2            
           

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ……………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………
Trú quán: ...................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ……………………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….
3. Nội dung ủy quyền (*):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 

Xác nhận của UBND xã (phường)….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...
Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.
 
 
 
 
 
 Mẫu TĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
1. Phần khai về người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Họ và tên: ........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng ….... năm …………                       Nam/Nữ: ...................
Nguyên quán: ...................................................................................................
Trú quán: .........................................................................................................
Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian Đơn vị Cấp bậc, chức vụ Địa bàn hoạt động
Từ tháng .... năm ….
đến tháng ... năm ….
     
….      

Quá trình bị địch bắt tù, đày

  Thời gian bị tù, đày Nơi bị tù, đày Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày
Lần 1 Từ tháng …... năm ……..
đến tháng ... năm ...
   
Lần 2 ....    

2. Phần khai của thân nhân
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày ….. tháng …... năm …………..                     Nam/Nữ: ...................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Là ……………….. của người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày:

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ……………………
Ông (bà) …………………………………….
hiện cư trú tại ………………………………
TM. UBND

 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu TĐ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến
bị địch bắt tù, đày
1. Phần khai về bản thân
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày …... tháng …….. năm ……………   Nam/Nữ: ...............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
2. Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian Đơn vị Cấp bậc, chức vụ Địa bàn hoạt động
Từ tháng ... năm....
đến tháng ... năm ...
     
       
       
       
       

3. Quá trình bị địch bắt tù, đày

    Thời gian bị tù, đày Nơi bị tù, đày Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày
  Lần 1 Từ tháng ... năm …..
đến tháng …. năm ....
   
  Lần 2
 
   
       
.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………………
Ông (bà) ……………………..…………….
hiện cư trú tại ………………………………
TM. UBND

 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ