Cam Lộ gắn thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng

Thứ ba - 22/05/2018 23:30
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cam Lộ đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
Thị trấn Cam Lộ hôm nay
Thị trấn Cam Lộ hôm nay
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lộ cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Cam Lộ gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương. Năm 2016 được huyện xác định là “Năm cải cách hành chính”, BTV Huyện uỷ xây dựng và ban hành kế hoạch hành động: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Cam Lộ năm 2016, định hướng đến năm 2020”. Mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính là: “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân; phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng đồng bộ mô hình một cửa điện tử trong hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở”. Trên cơ sở chủ đề của Huyện ủy, các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm, chọn khâu đột phá, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế của những năm trước và thực hiện triệt để “3 không và 1 có” theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy là: “Không điều hành lãnh đạo chung chung; không có kết quả chung chung; không có khuyết điểm chung chung; phải xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác. Năm 2017, BTV Huyện ủy xác định là “Năm hành động, nói đi đôi với làm”, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII; trong đó tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ; cụ thể hóa 4 chương trình trọng tâm BTV Huyện uỷ đã đề ra là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn theo chủ đề nông thôn có dân chủ, nông dân có thu nhập khá. Năm 2018, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV với phương châm “Hướng về cơ sở” và hành động “Sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả”. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị, hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá có thế mạnh của Cam Lộ gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến phát triển bền vững. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, các TCCSĐ đã xác định chủ đề, chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung vào những vấn đề hạn chế còn tồn tại, bức xúc, nổi cộm để giải quyết.
 
Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, nhiều TCCSĐ, cơ quan, đơn vị đã chọn cách làm hay, sáng tạo và xuất hiện những đơn vị, cá nhân tiêu biểu như: Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo Bác gắn với việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Chi bộ cơ quan Huyện uỷ chọn chủ đề: “Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Cải cách hành chính trong cơ quan, chi bộ”; Chi bộ Chi cục Thuế chọn chủ đề: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của người cán bộ thuế phải tận tuỵ với công việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, xem người nộp thuế là người bạn đồng hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thu được thuế nhưng cũng phải thu được lòng dân”; Đảng uỷ xã Cam An chọn chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm toàn bộ hệ thống chính trị của xã”...
 
Để thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, thiết thực, BTV Huyện ủy thường xuyên tổ chức hội nghị trực báo bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn (theo quý); trực báo Mặt trận và các đoàn thể huyện, trực báo khối Nội chính để nắm bắt tình hình ở địa phương, đơn vị, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị, những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị. Cùng với đó, Huyện ủy đã có chủ trương cử đảng viên các phòng, ban, ngành cấp huyện về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố để cùng với chi bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng và đội ngũ đảng viên…BTV Huyện ủy cũng đã ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức và khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá và quản lý, được áp dụng vào đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 
Kết quả sau 2 năm (từ năm 2016 đến nay) thực hiện Chỉ thị 05, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, Huyện ủy Cam Lộ xác định tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05; nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa. Phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Nam Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây