Quyết tâm phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2021

Thứ sáu - 16/04/2021 13:51
Thực hiện chỉ đạo của Cục thuế, Huyện ủy và HĐND, UBND huyện Cam Lộ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ những ngày, tháng đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ đã tích cực chủ động thực hiện các giải pháp để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 nhằm đạt kết quả cao nhất; đồng thời quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động của Chi cục Thuế với quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo huyện Cam Lộ tặng giấy khen cho những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu năm 2020
Lãnh đạo huyện Cam Lộ tặng giấy khen cho những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu năm 2020
 Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của huyện Cam Lộ, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán HĐND huyện giao 80 tỷ đồng; trong đó số thu trừ tiền sử dụng đất HĐND huyện giao 40 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong điều kiện dự báo tình hình dịch bệnh covid – 19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, từ tháng 02/2021 dịch bệnh covid – 19 đã bùng phát tại một số tỉnh phía Bắc đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, bên cạnh đó vẫn còn có những khó khăn nhất định đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, để thực hiện hoàn thành dự toán được giao, từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ đã xác định nhiệm vụ thu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Cục Thuế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cam Lộ như tổ chức họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách để triển khai nhiệm vụ năm 2021, kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế các phường; giao chỉ tiêu nộp ngân sách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý thu; ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, triển khai thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải tư nhân; Các cơ quan, ban ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hổ trợ kịp thời trong công tác thu ngân sách; cùng với sự nỗ lực của công chức và người lao động Chi cục Thuế đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý thuế, đến ngày 31/3/2021 tổng thu ngân sách là 44.500 triệu đồng, đạt 55,6% dự toán HĐND tỉnh, 55,6% dự toán HĐND huyện giao, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2020; Số thu trừ đất và thu khác là 40.897 triệu đồng, đạt 28,7% dự toán HĐND huyện giao, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số loại sắc thuế đạt khá như thu lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 26,9 dự toán huyện giao, tăng 65,3% so với cùng kỳ, thuế TNCN đạt 31,3% dự toán huyện giao và tăng 10,3% so với cùng kỳ; Lệ phí trước bạ đạt 33,5% dự toán huyện giao và tăng 4,6% so với cùng kỳ; Phí - Lệ phí đạt 36,7% dự toán huyện giao và tăng 11,8% so với cùng kỳ… Bên cạnh đó một số nguồn thu chưa bền vững, số dự toán thu khối doanh nghiệp chiếm 40% trong dự toán thu ngân sách của huyện nhưng đa số các doanh nghiệp được phân cấp quản lý thu có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh và nguồn lực tài chính thấp, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên số thuế phát sinh nộp ngân sách chưa cao, dẫn đến nợ đọng kéo dài, và do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19 tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nên số Doanh nghiệp ngừng, nghỉ kinh doanh nhiều; tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao… Do vậy nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 của Chi cục Thuế gặp rất nhiều khó khăn và thách thức.
   Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của toàn thể công chức và người lao động toàn đơn vị, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác quản lý thu thuế 9 tháng cuối năm 2021 như sau:
Một là, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại các Nghị quyết số 01, 02; tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của Cục Thuế và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.
Hai là, tập trung triển khai công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện các chính sách thuế mới, các chính sách hỗ trợ NNT gặp khó khăn do covid – 19, đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách, thủ tục hành chính thuế; Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, gian lận thuế tại trụ sở NNT theo kế hoạch năm 2021 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy trình kiểm tra thuế, tập trung phân tích thông tin kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu kiểm tra, phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc Hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT đảm bảo đúng đối tượng, quy định của pháp luật.
Ba là, theo dõi chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân khoản thu còn thất thu, còn tiềm năng đề ra biện pháp quản lý có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu với UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý thu NSNN trên địa bàn.
Bốn là, Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho NNT khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.
Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nội bộ cơ quan thuế, thực hiện nghiêm 10 điều kỷ luật của ngành, cũng như những việc cần xây và những điều cần chống đối với công chức ngành Thuế…
   Với quyết tâm và thực hiện tốt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp về công tác quản lý Thuế đã đề ra, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của huyện Cam Lộ./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chơn Thiện – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đông Hà -Cam Lộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây