Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng của báo chí

Thứ hai - 14/11/2016 09:18
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ thành công của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII ngày 22/03/2016, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ, động viên, toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Góp phần dưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống.
Tác Nghiệp
Tác Nghiệp

Đối với tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra phương hướng và mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới, xác định tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngủ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộ. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa khu kinh tế của địa phương, khia thác hành lang kinh tế Đông – Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt đông kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới cũng chính là chủ đề lớn của báo chí trong tỉnh trong thời gian tới. Do vậy, báo chí trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; Làm cho chủ đề xây dựng Đảng xuyên suốt trong các số báo, các chương trình phát thanh – truyền hình. Cùng với hệ thống báo chí cả nước, những năm qua báo chí quảng Trị luôn xác định việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trước hết là tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, về giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh. Những vấn đề trên được thể chế hóa vào trong hoàn cảnh cụ thể qua các Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy địa phương.

Việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phải đảm bảo yêu cầu dễ hiểu, dễ nhớ đi sâu vào những vấn đề trọng tâm của các Nghị quyết, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn của cuộc sống; coi thực tiễn là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của các Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước, từ đó có những đề xuất kiến nghị hợp lý các chính sách phù hợp với sự vận hành của đời sống xã hội, đem lại lợi ích cho tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên cách thức tuyên truyền trước đây vẫn còn một số hạn chế, ít có sự sáng tạo, đổi mới, thường là tuyên truyền một chiều từ trên xuống, tức là từ chủ trương, chihs sách đến người dân mà ít thông tin phản hồi từ cơ sở. Nhiều vấn đề mới nhưng cách tuyên truyền không mới, khiến vấn đề vốn nóng hổi tính thời sự nhưng không được phản ánh một cách sinh động nên không thu hút được bạn đọc. Viết về xây dựng đảng là viết về vai trò lãnh đạo của đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Do vậy, mỗi nhà báo khi viết phải có sự hiểu biết về đảng, xem mình như người trong cuộc để suy nghĩ, để thể hiện thì bài viết mới có tính thuyết phục. Đây là lĩnh vực rộng lớn, đề tài khó đòi hỏi báo chí phải dổi mới phương thức tuyên truyền về nội dung, phương pháp, tác nghiệp, đổi mới cách thể hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, phát hiện biểu dương các cơ sở đảng, diển hình tiên tiến, báo chí còn phải đấu tranh tập trung phê phán các quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân của cán bộ, đảng viên, các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Mặt khác, báo chí còn phải đi sâu phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi của nhân dân đối với tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, địa phương, xây dựng đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, văn minh" như mong ước của Bác Hồ. Báo chí phải gắn công tác dựng đảng với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề nóng đang đặt ra từ cuộc sống, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; đề cao tính chiến đấu, tính phản biện của báo chí. Trong tuyên truyền, thái độ, tâm thế của người cầm bút cần mang tính xây dựng. Chúng ta phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiên tiến hay phê phán đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực cũng đều nhằm mục đích là để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, gắn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, các cấp hội nhà báo cần bám sát Chương trình hành độn của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI để tổ chức triển khai thực hiện.

Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chinh trị tư tưởng, lập trường chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, từ đó người làm báo mới có thể làm tốt công tác tuyên truyền trong xã hội. Tổ chức triển khai quán triệt kịp thời việc nghiên cứu, phổ biến học tập, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam, Luật báo chí (sửa đổi), xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của hội viên nhà báo; bồi dưỡng, đạo tạo, đội ngủ cán bộ, hội viên cả về kiến thức kinh tế, chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn, kỷ thuật quản lý, điều hành; xây dựng đội ngủ hội viên ở cơ quan báo chí có phẩm chất cính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Kiên quyết chống các hiện tượng hộiviên nhà báo làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm dạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Củng cố tăng cường, xây dựng đội ngủ hội viên nhà báo đủ mạnh, có bản lĩnh, đoàn kết thống nhất, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm đối với hoạt động của tổ chức hội nhà báo các cấp, chỉ đạo các chi hội nhà báo đối mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban tuyên gáo Trung ương, Bộ thông tin và truyền thông, hội nhà báo Việt nam tổ chức; tuwgf bước đưa hoạt động báo chí ở Quảng Trị ngày càng chuyên nghiệp hóa.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa hội nhà báo với các cơ quan báo chí trong các hoạt động; bảo đảm duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.Tiếp tục nâng cao chất lượng gải báo chí hàng năm của Hội nhà báo tỉnh trở thành giải báo chí tỉnh Quảng Trị, từ đó lựa chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu tham gia giả báo chí Quốc gia hàng năm.

Thứ năm, nêu cao trách nhiệm của người đứng dầu các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí. Dề ra yêu cầu học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đọi ngủ cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ X, Đại hội Hội nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, các cấp hội nhà báo, các hội viên nhà báo cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi dua yêu nước, lao động sáng tạo, đồng hành với mỗi bước đi lên của quê hương, đất nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Nguồn tin: Trương Đức Minh Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây