Cam Lộ thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thứ năm - 08/06/2017 22:38
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Cam Lộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Quê hương Cam Lộ ngày càng đổi mới
Quê hương Cam Lộ ngày càng đổi mới
Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, Ban Thường  vụ Huyện ủy đã chú trọng xây dựng, tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2007 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn cử đồng chí UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham gia làm báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo làm cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 05 Quyết định chỉ định thành lập báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội, 04 Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy; ban hành quy chế hoạt động báo viên Huyện ủy để quản lý và hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ các xã, thị trấn đều thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hàng năm, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đều giành thời lượng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và cấp cơ sở…Căn cứ Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, qua mỗi kỳ đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định chỉ định báo cáo viên Huyện ủy đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị; ban hành quy chế hoạt động của báo cáo viên, trong đó quy định rõ tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của báo cáo viên. Đồng thời chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã bổ sung, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở ngành, đơn vị và địa phương mình một cách kịp thời. Được biết, trong nhiệm kỳ 2005-2010 báo cáo viên Huyện ủy có 21 đồng chí; nhiệm kỳ 2010-2015 là 23 đồng chí và nhiệm kỳ 2015-2020 là 25 đồng chí, tính riêng ở cơ sở mỗi xã có 5 đồng chí báo cáo viên do các Đảng bộ thành lập và quản lý. Báo cáo viên Huyện ủy là những đồng chí trưởng một số phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; báo cáo viên cơ sở là những đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng ủy xã, thị trấn, trưởng đoàn thể. Nhìn chung đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và cơ sở đều được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học chuyên môn, cao cấp hoặc trung cấp lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ CHí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực, có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao, có phương pháp trình bày bài nói và vận động quần chúng nên đã góp phần không nhỏ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.  
Trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện để tuyền truyền, quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo yêu cầu đề ra. Tính từ năm 2008 đến nay toàn huyện đã tổ chức trên 300 hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, cơ sở với nội dung tập trung việc quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8,9 (khóa XI); Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ XI của Đảng; các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị 13(khóa XI); Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3,4 (Khóa XII) ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV,XV,XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII,XIV,XV, tuyên truyền về bầu cử của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa XIII,XIV… Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị tổ chức 112 hội nghị quán triệt, triển khai, học tập sâu rộng về “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với gần 15.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, cán bộ công chức, giáo viên tham gia học tập, đồng thời gắn với việc tuyên truyền, học tập Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của quê hương đất nước. Trong 10 năm qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 95 hội nghị báo cáo viên, đồng thời phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên trong toàn huyện, trung bình mỗi năm có 1.300 lượt giáo viên tham gia. Nhìn chung, việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện luôn đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. Chế độ thông tin giữa cấp ủy với các ban, ngành, đoàn thể thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được duy trì, tăng cường có hiệu quả, đảm bảo tính định hướng chính trị. Thời gian qua, phát huy tinh thần trách nhiệm đội ngũ BCV, Cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, của Ban tuyên giáo cấp trên làm nồng cốt tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Nhờ vậy  tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua tiếp tục ổn định và có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được cũng cố và tăng cường, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Có thể nói rằng, trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên huyện Cam Lộ đã có nhiều hoạt động tích cực, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng quê hương Cam Lộ về đích đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 và thị trấn Cam Lộ đạt đô thị loại 4 vào năm 2020.
 

Nguồn tin: Lê Hường

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây